sdružení sociálních asistentů Ostrava
skupinové aktivity s dětmiskupinaskupina 2

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi mohou v rámci této sociální služby spolupracovat se sociálními asistenty (terénními sociálními pracovníky s vyšším odborným nebo častěji vysokoškolským vzděláním v oborech stanovených zákonem o sociálních službách) zejména v následujících oblastech, v závislosti na přáních a potřebách konkrétních rodin:

I. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovné činnosti s dětmi (např. pomoc při školní přípravě, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti, zapojení do pracovně výchovných programů pro děti apod.)
2. pracovně výchovné činnosti s dospělými (například podpora rodičů při vedení domácnosti, při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, včetně např. vyžádané asistence při rozhovoru s učitelem, doprovodu k lékaři atd.)
3. nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (pracovník s dítětem provádí motorická cvičení, využívá arteterapeutických prvků, podporuje rozvoj jeho kreativity. V rámci praktických činností nebo při volnočasových aktivitách může  podporovat sourozenecké vztahy včetně posilování vzájemné pomoci mezi sourozenci a ve vztahu k rodičům apod.)
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. doprovází rodiče s dítětem do pedagogicko-psychologické poradny, pomáhá zavádět doporučené vzdělávací postupy při školní přípravě, zejm. u dětí s poruchami pozornosti či specifickými poruchami učení atd.)
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (napomáhá dětem při volbě jim vyhovujících přijatelných volnočasových aktivit).

II. Sociální asistent zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (sociální asistent doprovází děti k lékaři, na zájmové aktivity, zprostředkovává komunikaci členů rodiny např. s pracovníky OSPOD či kurátory, včetně spoluúčasti na těchto jednáních s různou mírou vlastní aktivity, v závislosti na účelnosti a přání uživatelů) a vykonává sociálně terapeutické činnosti (podpora při hledání sociálních vazeb rozšiřujících sociální síť rodiny, pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, pomoc při změně nevyhovujícího bydlení atd.)

III. Sociální asistent poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
(pomáhá rodině např. při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek, při zápisu dětí do školky/školy, při zajištění dětského tábora apod.)
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (sociální asistent např. s rodinou pracuje na změnách, ke kterým je třeba dospět, aby došlo k odvrácení rizika odebrání dětí, nebo aby rodina dosáhla takových podmínek, do kterých se děti mohou z ústavního prostředí vrátit, včetně poradenství o tom, jak mají rodiče postupovat, aby u soudu prokázali, že jsou schopni opět své rodičovské povinnosti plnit; sociální asistent na základě plné moci může také zastupovat uživatele při soudním jednání ve věci výchovy a výživy dítěte, aktivně se ho účastnit a hájit tak zájmy a práva uživatelů).

Základní informace o sociální službě jsou ke stažení zde.

sociální asistence sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty
sponzoři