sdružení sociálních asistentů OstravaSPOLEČNĚ V AGENDĚ OCHRANY PRÁV DĚTÍ

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003873

Účelem projektu je nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny v Ostravě, která je zaměřena na spolupůsobnost a návaznost jednotlivých agend. Rámec spolupráce bude postaven na společně vyjednaných východiscích a principech. Dále budou v projektu adaptovány a implementovány nové metody, které cíleně reagují na specifickou oblast – rozpad rodičovského vztahu a jeho vliv na dítě.

Celkové způsobilé náklady: 1.030.222,50 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 31. 5. 2018 (15 měsíců)
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu:

1) Sjednocení východisek pro spolupráci OSPOD a subjektů v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny (tedy cílové skupiny projektu). K naplnění tohoto cíle dojde zejména prostřednictví facilitovaných tematických workshopů pro sociální pracovníky v oblastech:
• Pojetí "ohroženého dítěte", nejlepšího zájmu dítěte, dopady do praxe a role aktérů v jejich ochraně
• Práva a povinnosti rodičů a role aktérů v jejich naplňování
• Pomoc a kontrola jejich naplňování v ochraně dětí

2) Adaptace nových metod (zejm. program Families In Transition a Cochemský model) na potřeby a možnosti praxe subjektů v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a OSPOD.

3) Nastavení a provázání multioborové spolupráce s využitím zavedených inovací, které by zajistilo spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí subjektů v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a OSPOD.

4) Vytvoření metodických dokumentů a revize dotčených organizačních předpisů, ukotvující vyjednané pracovní postupy, a naplnění standardů kvality SPOD v nových podmínkách.

5) Vytvoření platformy pro vyjednávání společných postupů, společné učení, sdílení a výměnu informací a koordinaci subjektů v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a OSPOD pro řešení lokálních problémů. Tento dílčí cíl je průřezový a bude naplňován souběžně s cíli 1-4, jako podmínka jejich dosažení.

Cílová skupina:
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, zejm. pracovníci orgánu SPOD.
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování Sociální pracovníci

V případě zájmu Vám rádi poskytneme další informace: Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, dita.tenglerova@gmail.com

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty