sdružení sociálních asistentů Ostrava

skupinové aktivity s dětmiZAJEMCIstazisti

 Informace pro zájemce o sociální služby

Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi nabízí podporu, provázení a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, ale přejí si svou situaci zlepšit. Sociální asistent spolupracuje s rodinou při řešení problémů týkajících se výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, pomáhá dětem se školní přípravou a podílí se na organizování jejich volného času. Poskytování služby má tedy vést k vytvoření takových podmínek v rodině, aby děti nemusely odejít do péče jiných osob či zařízení.


Služby si můžete sjednat na tel. čísle:
Ostrava: 724 794 102
Opava: 776 558 982

Sociální služba Zdravotně-sociální pomoc nabízí terénní podporu a asistenci sociálně vyloučeným klientům při zvládání situací spojených se ztíženým přístupem ke zdravotním službám, s nepříznivými životními podmínkami, s nízkou zdravotní gramotností a rizikovým životním stylem. Sociální pracovníci služby pomohou jednotlivcům i rodinám, kteří chtějí podporu a asistenci při jednání s institucemi v oblasti svého zdraví či zdraví dětí, chtějí pomoci, aby nežili v podmínkách, které škodí jejich zdraví, chtějí podporu při sjednávání zdravotní péče a při dodržování léčebného režimu atd.


Služba je k dispozici v pracovní dny a můžete si ji sjednat na tel. čísle: 724 794 102.

Služby Poradenského a mediačního centra (PMC) v Ostravě nabízí odborné sociální poradenství biologickým i náhradním rodinám. Služba usiluje o zajištění stálého a dobře fungujícího rodinného prostředí. PMC je zaměřeno na poskytování sociálně-právního a psychologického poradenství rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu či podílejícím se na výchově dětí a rovněž samotným dětem. Nabízenou službou je také mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a dosahování dohod a smíru.
Službu si můžete sjednat na tel. číslech: 737 671 388 a 737 343 875.

Pracovníci služby se Vás budou ptát na základní informace o tom, co potřebujete, nebo co Vás trápí, aby zjistili, zda Vám mohou nabídnout spolupráci. Navrhnou Vám osobní setkání se sociálním pracovníkem, který s Vámi promluví o možnostech služby a dojedná případné oblasti spolupráce. Rozhovor je pro Vás nezávazný a nemusí vést k dohodě o poskytování služby. Služby Sdružení sociálních asistentů mohou být také zprostředkovány pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na úřadech nebo jinými pomáhajícími profesionály. Všechny uvedené sociální služby jsou klientům poskytovány na základě oprávnění (registrace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje) a uzavřené smlouvy s klientem, a to bezplatně.

Rozhodnete-li se některou z těchto služeb využít, Sdružení sociálních asistentů, z.s. se zavazuje k tomu, že bude:
- poskytovat sociální služby podle předem dojednaných pravidel
- respektovat Vaši volbu - Vaše přání a potřeby jsou pro pracovníky služeb rozhodující. Služba vychází z potřeb a zájmů konkrétních klientů a je jim přizpůsobována. Přijměte, prosím informaci, že obsah sociální služby není plně smluvní, každý poskytovatel je vázán zákonem o sociálních službách, který mimo jiné definuje základní (povolené) činnosti každého druhu služby.
- dodržovat Vaše práva – pracovníci služeb jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva členů rodiny, ctí jejich právo na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, není-li zákonem stanoveno jinak (případy ohrožení zájmů dítěte), všichni pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí,
- usilovat o poskytování kvalitní, profesionální sociální služby, vycházející z Vašich potřeb. Činnost pracovníků služeb je pravidelně konzultována a hodnocena. Pokud přesto nebudete s jejich spoluprací spokojen(a), můžete podat stížnost (nebo se jiným způsobem ke službě vyjadřovat).

sponzoři
sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty